China

Over 7 olympiads, China has sent 52 participants in 13 teams.

Ljubljana 2012

Team China 1

 • Jia Zhang
 • Dezheng Qu
 • Yingying Li
 • Yuge Li

Team China 1

 • Jiabo Feng
 • Yu Wang
 • Ziheng Zhang
 • Mengyu Zhang

Manchester 2013

Team China 1

 • Qitong Cao
 • Changyi Chen
 • Run Chen
 • Sicong Liu

Team China 2

 • Minsheng Liu
 • Changyi Niu
 • Zeming Xu
 • Tianhu Zhang

Beijing 2014

Team China 1

 • Tianlu Chen
 • Run Chen
 • Heran Yang
 • Qitong Cao

Team China 2

 • Ming Zhang
 • Dailin Xue
 • Delin Liu
 • Yuchen Huang

Blagoevgrad 2015

Team China 1

 • Huihan Li
 • Tianming Lu
 • Huanzhang Zhu
 • Jin Xu

Team China 2

 • Zhelun Zhang
 • Wen Wen
 • Fangren Yu
 • Ruowang Zhang

Mysore 2016

Team China 1

 • Huihan Li
 • Yuyang Liu
 • Runze Wang
 • Shuyue Yu

Team China 2

 • Ruiheng Bai
 • Yiming Luo
 • Yuanjun Shi
 • Yupei Sun

Dublin 2017

Team China

 • Lin Ye
 • Linghui Zheng
 • Yuyang Liu
 • Ziche Chen

Prague 2018

Team China QIAN

 • Ziche Chen
 • Rui Min
 • Ao Qiu
 • Lin Ye

Team China KUN

 • Haoyu Du
 • Ye Liu
 • Ziji Wang
 • Guhui Zhang