India

Over 10 olympiads, India has sent 56 participants in 14 teams.

Wrocław 2009

Team India

 • Aakanksha Sarda
 • Sagar Sarda
 • Niyati Dave

Stockholm 2010

Team India

 • Sagar Sarda
 • Tanvi Chheda
 • Jesika Haria
 • Anvisha Pai

Pittsburgh 2011

Team India

 • Sagar Sarda
 • Sujanitha Umamaheswaran
 • Srikar Varadaraj
 • Ashwin Kumar Vijay

Ljubljana 2012

Team India

 • Sagar Sarda
 • Yash Sinha
 • Surya Narayanan Hari
 • Nishith Khandwala

Manchester 2013

Team India

 • Shuchi Agrawal
 • Prachatos Mitra
 • Nilai Sarda
 • Yash Sinha
 • Narayanan Surya

Beijing 2014

Team India

 • Anindya Sharma
 • Rajan Dalal
 • Nilai Sarda
 • Apoorva Ajit Bhagwat

Blagoevgrad 2015

Team India Green

 • Abhishek Mohan Dedhe
 • Tanay Kothari
 • Aalok Sathe
 • Vasundhara Rakesh

Team India Saffron

 • Saujas Srinivasa Vaduguru
 • Arun Harivignesh Garimella
 • Samvida Sudheesh Venkatesh
 • Sesh Raghav Sadasivam

Mysore 2016

Team India Saffron

 • Aalok Sathe
 • Mukund Choudhary
 • Shardul Chiplunkar
 • Vasundhara Rakesh

Team India Green

 • Angikar Ghosal
 • Shashank Rammoorthy
 • Shashwat Goel
 • Shinjini Ghosh

Dublin 2017

Team India Green

 • Rujul Gandhi
 • Mukund Choudhary
 • Shinjini Ghosh
 • Chirag C. D

Team India Saffron

 • Sagnik Anupam
 • Angikar Ghosal
 • Chinmaya Kausik
 • Shardul Chiplunkar

Prague 2018

Team India Green

 • Chirag Chittharanjan Dasannacharya
 • Pranava Dhar
 • Aparna Ajit Gupte
 • Mansha Kochar

Team India Saffron

 • Rujul Gandhi
 • Angikar Ghosal
 • Shinjini Ghosh
 • Niveditha Subramanyam Iyer