Malaysia

In 1 olympiad, Malaysia has sent 8 participants in 2 teams.

Prague 2018

Team Malaysia A

  • Go Jun Xing
  • Ong Jiaqing
  • Michelle Ong Shu Tian
  • Muhammad Akmal Mirza Shamsuri

Team Malaysia B

  • Ooi Zhe Ren
  • Vee Hua Zhi
  • Wong Jer Han
  • Yeoh Zi Song