Taiwan

Over 4 olympiads, Taiwan has sent 11 participants in 5 teams.

Manchester 2013

Team Taiwan

 • Coco Ying

Beijing 2014

Team Taiwan

 • Isabelle Yen

Blagoevgrad 2015

Team Taiwan

 • Isabelle Lee Yen

Mysore 2016

Team Taiwan Black Bear

 • Chih-Lun Julian Liu
 • Willie Jeng
 • Yi-Ning Hwang
 • Yuan Tseng

Team Taiwan Blue Magpie

 • Hsin-Lei Wang
 • Jo-Wen Yao
 • Robin Alexander Young
 • Shen-Chang Huang