Taiwan

Over 5 olympiads, Taiwan has sent 19 participants in 7 teams.

Manchester 2013

Team Taiwan

 • Coco Ying

Beijing 2014

Team Taiwan

 • Isabelle Yen

Blagoevgrad 2015

Team Taiwan

 • Isabelle Lee Yen

Mysore 2016

Team Taiwan Black Bear

 • Chih-Lun Julian Liu
 • Willie Jeng
 • Yi-Ning Hwang
 • Yuan Tseng

Team Taiwan Blue Magpie

 • Hsin-Lei Wang
 • Jo-Wen Yao
 • Robin Alexander Young
 • Shen-Chang Huang

Dublin 2017

Team TaiONE

 • Ri-Sheng Huang
 • Robin Young
 • Willie Jeng
 • Yao, Yung-Jui

Team TaiTWO

 • Chih-Lun Julian Liu
 • Pan, Tung-Le
 • Ruei Hung Alex Lee
 • Tseng Yuan